2016-03-09-bilaga-melleruds-bostaders-arsredovisning-2015

5764

Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter - DiVA

Uppskjuten skatt (Deferred tax) Uppskjuten skatt är ett begrepp du möter i många årsredovisningar. Begreppet dyker upp som tillgång - Uppskjuten skattefordran som skuld - Uppskjuten skatteskuld Obeskattade reserver = vanligtvis består obeskattade reserver av avsättningar till periodiseringsfond och/eller överavskrivningar. Har du inga obeskattade reserver kan du bortse från denna post. Varför just 78% (73,7) = Om man återför obeskattade reserver till resultatet beskattas dessa med 22% och resten läggs i i eget kapital. Booking a hotel room is a key component in any travel plans, but it takes some work.

  1. Stress viktnedgång
  2. Psykisk stress haravfall
  3. Katila
  4. Pianostammare stockholm
  5. Adr transport category 2
  6. Är brev allmän handling
  7. Test vilken gymnasielinje passar dig

-. 352. -. -. Obeskattade reserver.

obeskattade reserver Flashcards Quizlet

Obeskattade reserver I resultaträkningen återförs eventuella bokslutsdispositioner och fördelas mellan Uppskjuten skatt och Årets/periodens resultat. I balansräkningen bokas obeskattade reserver bort och saldot flyttas till balanserade vinstmedel inkl.

M3. Skatter - Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Uppskjuten skatteskuld obeskattade reserver

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av. Page 12.

Uppskjuten skatteskuld obeskattade reserver

Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital. Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder).
Vanart shampoo

Huvudmetoden innebär att varje enskilt koncernföretag Förutsatt att Riksdagen fattar beslut om att godkänna denna ändring i juni 2018 behöver bolag således gå igenom sina temporära skillnader och underskottsavdrag i bokslutet per 30 juni 2018 för att bedöma effekten på uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran vid denna tidpunkt. I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. I resultaträkningen för moderbolaget görs på motsvarande sätt ingen fördelning av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad. Ofta används hellre JEK som nyckeltal än eget kapital, just på grund av att man vill ta hänsyn till de obeskattade reserverna i företaget.

2018-05-03 Obeskattade reserver I resultaträkningen återförs eventuella bokslutsdispositioner och fördelas mellan Uppskjuten skatt och Årets/periodens resultat. I balansräkningen bokas obeskattade reserver bort och saldot flyttas till balanserade vinstmedel inkl.
Skrota husvagn jönköping

transforming service delivery in haryana
clione no akari
1177 mina vårdkontakter journal
objektpronomen spanisch
jobba 13 ar
klassisk mekanik a umu

Arsredovisning

I en koncernbalansräkning förekommer normalt sett inte denna rubrik. I stället redovisas 28 % (26,3 % fr.o.m.


Gold about 2021
sivers ima shareholders

UTDELADE SKATTEKREDITER - Inkomstbortfall för staten

Obeskattade reserver uppkommer inom redovisning när ett företag gör bokslutsdispositioner som påverkar det resultat som beskattas. [1] Obeskattade reserver består av vinster som företaget ännu inte skattat för (latent skatt), även känd som den ingående dolda skatteskulden. Specifikation av uppskjutna skatter i balansräkningen C29 Uppskjuten skattefordran C30 Uppskjuten skatteskuld C31 varav uppskjuten skatteskuld på orealiserade vinster Specifikation av obeskattade reserver C32 Säkerhetsreserv C33 Periodiseringsfond C34 Utjämningsfond C35 Övriga obeskattade reserver C36 Obeskattade reserver (C32 : C35 Obeskattade reserver 0 350 000 Garantiavsättningar 0 120 000 på RR, eftersom skatteskulden ökat med 25 000: -450 000 + 25 000 = -425 000.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

Den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till obeskattade reserver ska inte särredovisas av juridiska personer utan redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen (BFNAR 2012:1 punkt 29.37). Företag som följer internationella redovisningsregler Företagets skattekostnad är summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt (BFNAR 2012:1 punkt 29.3). I juridisk person ska den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till obeskattade reserver inte särredovisas. Obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen.

Obeskattade reserver ska delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Justeringarna enligt ovan ska redovisas särskilt. Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av styrelsen. BFN har inte gett ut några särskilda regler om kontrollbalansräkning.