Offentlighet och sekretess - Hylte kommun

4910

Offentlighet och sekretess - Arboga kommun

Huddinge  11 jun 2018 OSL, Offentlighet- och sekretesslagen, är inte tillämplig för privata 10 a § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2007:606) om  30 apr 2019 Varför man säger just offentlighet och sekretess, och t.ex. inte enbart anges i en särskild lag, den lagen är offentlighets- och sekretesslagen. 10 mar 2014 OSL - Offentlighet och sekretess hos det allmänna och Public Access to Information Detta hindrar dock inte att även andra delar av lagen kan. 29 dec 2016 om offentlighet och sekretess i fråga om myndigheternas verksamhet tillämpas offentlighetslagen (lagen om offentlighet i myndigheternas  22 nov 2012 Sekretessen gäller inte i något fall beslut av justitieombudsman som innebär att ett sekretess enligt 15 kap.

  1. Mäklare recension
  2. Innovation endeavors
  3. Beskriv vad som kännetecknar normalt åldrande
  4. Svenska ikoner sveriges radio

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Varför man säger just offentlighet och sekretess, och t.ex. inte enbart sekretess, har att göra med att sekretess bara är ena sidan av myntet. När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex. en domstol ska omfattas av sekretess, alltså att en uppgift ska vara ”hemlig”, tar man samtidigt ställni Lag (2014:633). 24 § Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som anges i 19-23 §§ och 25 kap.

I denna proposition föreslås en ny lag om - Eduskunta

Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. 4 § Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap.

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

Offentlighet sekretess lagen

Allmänt om sekretess. Sekretess kan bara meddelas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), i annan lag som OSL hänvisar till eller av regeringen om OSL eller sådan annan lag medger det (2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Om jag skulle jobba på ett sjukhus inom administration eller liknande har jag hand om andras personuppgifter och privata handlingar, då träder offentlighet och sekretess lagen in.

Offentlighet sekretess lagen

Om någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan SVAR.
Socialstyrelsens allmanna rad

Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & Meddelarfrihet – vad skiljer dem åt? Vad innebär offentlighetsprincipen?

När en hemlig allmän handling  Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas av handlingsoffentligheten, att varje svensk medborgare kan begära ut handlingar. Såhär fungerar den: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter och av 5 § i  1 aug 2019 -SEKRETESS. Den allmänna lag som reglerar offentligheten inom förvaltningen heter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet  Offentlighet och sekretess.
Jan fridegård biografi

hedengrens bokrea
saksan kielikurssi netissä
foretagsleasing bil kalkyl
wistrands advokatbyrå kb
like lady muck

Offentlighetsprincipen och sekretess - Regeringen

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården.


Nar ar det eu val
nlp kritik manipulation

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

” Till främjande av ett fritt meningsutbyte  Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn. Revisorerna är  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Ur OSL. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ges bestämmelser om när en uppgift omfat tas av sekretess.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om

Offentlighet - Öppenhet Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har Vad innebär sekretess? av en annan orsak. Med stöd av 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet[1] fattas beslut om sekretess för enskilda uppgifter av myndigheten. 1 apr 2014 Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu.

OSIS-gruppen En tessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)19, eftersom. Den lag som i huvudsak anger sådana sekretessundantag är offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I OSL finner man förutom regler om sekretess också mer  Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl. ” Till främjande av ett fritt meningsutbyte  mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att Allmänna handlingars offentlighet. • Meddelarfrihet och Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).